disclaimer

Met de grootst mogelijke zorg is deze website samengesteld. Toch kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Fonky Sales, noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voorvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit geldt voor alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de websitebezoeker. Fonky Sales noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit bezoek aan deze website. De inhoud van de websites van deze links staat niet onder controle van Fonky Sales. Beide partijen zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud noch aanvaarden aansprakelijkheid. Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij Fonky Sales te Groningen. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Fonky Sales of de rechthebbenden.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

December 2015,
Fonky Sales te Utrecht.

Fonky Sales
Biltstraat 118
3572 BK Utrecht
030 – 662 44 44
info@fonkysales.nl